ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษา

ทำเนียบนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

ปีการศึกษา ชื่อ-นามสกุล สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา
2559 นายรักษ์สิน คงสมจิตต์ การผลิต รศ.ดร.ไกรพัฒน์  จีนขจร คณะทำงาน
2558 นายธราธร  เพ็ชรอุไร ไฟฟ้า รศ.ดร.ไกรพัฒน์  จีนขจร คณะทำงาน
2557 นายธนพงศ์  เสนาชัย โยธา รศ.ดร.ไกรพัฒน์  จีนขจร คณะทำงาน
2556 นายศิวะพล  เชื้อวัชรินทร์ เครื่องกล ผศ.ชัชชัย  เสริมพงษ์พันธ์ คณะทำงาน
2555 นายเจษฎา  ธีร์สุวรรณ ไฟฟ้า ผศ.ชัชชัย  เสริมพงษ์พันธ์ คณะทำงาน
2554 นายณัฐพล  สุวรรณพิทักษ์ วัสดุ ผศ.ชัชชัย  เสริมพงษ์พันธ์ คณะทำงาน
2553 นายจตุรงค์  แผนสมบูรณ์ ไฟฟ้า ผศ.ชัชชัย  เสริมพงษ์พันธ์ คณะทำงาน
2552 นายจิรภาคย์  ขำประดิษฐ์ เคมี ผศ.ชัชชัย  เสริมพงษ์พันธ์ คณะทำงาน
2551 นายพัฐวิศ  ตรัยตรึงศ์สกุล ไฟฟ้า ผศ.ชัชชัย  เสริมพงษ์พันธ์ คณะทำงาน
2550 นายวุฒิวัฒน์  อาจหาญ เครื่องกล ผศ.ชัชชัย  เสริมพงษ์พันธ์ คณะทำงาน
2549 นายวีรพงษ์  สมานัตตานนท์ เครื่องกล ผศ.ชัชชัย  เสริมพงษ์พันธ์ คณะทำงาน