คณะกรรมการบริหารสโมฯ ปีการศึกษา 2559

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง

สาขาวิชา (ชั้นปี)

1

รศ.ดร.อุดมเกียรติ   นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

2

รศ.ดร.ไกรพัฒน์   จีนขจร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

3

นายรักษ์สิน คงสมจิตต์ นายกสโมสรนักศึกษา การผลิต (ปี 3)

4

นายวโรดม พังจุนันท์ อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน การบิน-อวกาศ (ปี 3)

5

นายคณพศ เกิดโภค อุปนายกฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ ขนถ่ายวัสดุ (ปี 3)

6

นายอภิสิทธิ์ ธรรมมะ ประธานฝ่ายวิชาการ เคมี (ปี 3)

7

นายณัฐศรัณย์ อุไรรัตน์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เครื่องกล (ปี 3)

8

นางสาวอัญชญา ติณะมาศ ประธานฝ่ายดำเนินงาน ขนถ่ายวัสดุ (ปี 3)

9

นายอรรถพร วงษ์ไพบูลย์ ประธานฝ่ายสวัสดิการ โลจิสติกส์ (ปี 3)

10

นางสาวสัณห์ธิดา วงศ์รัฐปัญญา ประธานฝ่ายพัสดุ วัสดุ (ปี 3)

11

นายคมชาญ ประกอบแสง ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ เคมี (ปี 3)

12

นายอานันท์ รุณชิต ประธานฝ่ายศิลปกรรม โลจิสติกส์ (ปี 3)

13

นางสาวปิยะพร เปี่ยมประชา เลขานุการ โลจิสติกส์ (ปี 3)

14

นางสาววิลาสินี ปิ่นคล้าย เหรัญญิก ไฟฟ้า (ปี 3)

15

นายปัณณทัต จันทร์ขำ รองอุปนายกฝ่ายกิจการภายใน โลจิสติกส์ (ปี 3)

16

นายผดุงศักดิ์ สาหล้า รองประธานฝ่ายวิชาการ โลจิสติกส์ (ปี 3)

17

นายสาวิตต์ สุทธชีวเทพ รองประธานฝ่ายดำเนินงาน ขนถ่ายวัสดุ (ปี 3)

18

นายยุทธพงษ์ ขอบคุณ รองประธานฝ่ายสวัสดิการ ไฟฟ้า (ปี 3)

19

นายพัลลภ  โชติภาภรณ์ รองประธานฝ่ายพัสดุ อุตสาหการ (ปี 3)

20

นางสาวสุชาดา ชุณหปัญญาเวช รองประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ เคมี (ปี 3)

21

นายศุภณัฐ มะลิงาม ประธานชุมนุมวิศวฯอาสา เครื่องกล (ปี 3)

22

นายเทพลักษณ์ อินณรงค์ ประธานชุมนุมวิชาการและสันทนาการ การบิน-อวกาศ (ปี 3)

23

นายบรรณวิทย์ บุตรดี ประธานชุมนุมส่งเสริมกิจกรรมหุ่นยนต์ (iRAP) การผลิต (ปี 3)

24

นายธนวัฒน์ ชื่นเลิศสกุล ประธานชุมนุม Student Formula เครื่องกล (ปี 4)

25

นายยุทธการ สายอ่อน ประธานชุมนุมนักประดิษฐ์ เคมี (ปี 3)

26

นายจีรกรณ์ นาทชูกุล ประธานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เครื่องมือวัด (ปี 2)

27

นายเจตดิลก ช้างน้อย ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ เครื่องกล (ปี 2)

28

นายวิศรุต กุศลส่ง ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า (ปี 2)

29

นายทองผาภูมิ ชูสกุล ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต การผลิต (ปี 2)

30

นายทศพร วิจักษณ์เมธี ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี เคมี (ปี 2)

31

นายรัฐพล ทองแป้น ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา โยธา (ปี 2)

32

นายธราเทพ ช่วยรอด ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อุตสาหการ (ปี 2)

33

นายณัฐนนท์ ถนอมรอด ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต วัสดุ (ปี 2)

34

นายปพลศักดิ์ ไชยธนะปภัสร์ ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (MHE) ขนถ่ายวัสดุ (ปี 2)

35

นายวริทธร งามสนอง ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ (LE) โลจิสติกส์ (ปี 2)

36

นายมนตรี จารุรัตนานนท์ ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ (InSE) เครื่องมือวัด (ปี 2)

37

นายตนุภัทร อักษรพรหม ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ (IEE) ไฟฟ้าอุตสาหกรรมฯ (ปี 2)

38

นายธราธร เพ็ชรอุไร ที่ปรึกษาสโมฯ ไฟฟ้า (ปี 4)

39

นางสาวทิพย์รัตน์ ม่วงสุทธิ์ ที่ปรึกษาสโมฯ การผลิต (ปี 4)

40

นายสัญญพงศ์ อยู่คะเชนทร์ ที่ปรึกษาสโมฯ ไฟฟ้า (ปี 4)

41

นายสุรดิษ แก้วคงทน ที่ปรึกษาสโมฯ ไฟฟ้า (ปี 4)

42

นายพรภวิษย์ อยู่ประพัฒน์ ที่ปรึกษาสโมฯ ไฟฟ้า (ปี 4)