คณะกรรมการบริหารสโมฯ ปีการศึกษา 2557

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สาขาวิชา (ชั้นปี)

1

รศ.ดร.อุดมเกียรติ   นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

2

รศ.ดร.ไกรพัฒน์   จีนขจร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

3

ผศ.ชัชชัย  เสริมพงษ์พันธ์ อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุมส่งเสริมกิจกรรมหุ่นยนต์ (iRAP)

4

ผศ.พิพิถนนท์  พูลสวัสดิ์ อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม Student Formula

5

นายธนพงศ์   เสนาชัย นายกสโมสรนักศึกษา โยธา (ปี 3)

6

นายฐิตินัส   ศรีมะโน อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน โลจิสติกส์ (ปี 3)

7

นายกรภัทร์   กิจจานนท์ อุปนายกฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ การบิน-อวกาศ (ปี 3)

8

นายสิทธิ์กร   เพ็งอุดม ประธานฝ่ายวิชาการ ไฟฟ้า (ปี 3)

9

นายวัชรพงศ์   ราชโรจน์ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ปี 3)

10

นางสาววนิดา   เคลือบแสน ประธานฝ่ายดำเนินงาน เคมี (ปี 3)

11

นายนิมิต   วิปุลัมป์ ประธานฝ่ายสวัสดิการ ไฟฟ้า (ปี 3)

12

นายพัทธนันท์   จันทร์อินทร์ ประธานฝ่ายพัสดุ ไฟฟ้า (ปี 3)

13

นายปฏิภาณ   นิลเพชร ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ การผลิต (ปี 3)

14

นายอรรถวัฒน์   มงคล ประธานฝ่ายศิลปกรรม ไฟฟ้า (ปี 3)

15

นางสาวมลิวรรณ   รบแคล้ว เลขานุการ เคมี (ปี 3)

16

นางสาวกมลชนก   วงศ์เพ็ง เหรัญญิก เคมี (ปี 3)

17

นายธนกร   รัตนวงศาเมธากุล รองประธานฝ่ายวิชาการ โลจิสติกส์ (ปี 3)

18

นายณัฐพล   พิชัยศิริ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ไฟฟ้า (ปี 3)

19

นางสาวจันชนก   ชัยคุณแสง รองประธานฝ่ายดำเนินงาน เคมี (ปี 3)

20

นายธโนภาส   วรรณวโรทร รองประธานฝ่ายสวัสดิการ ไฟฟ้า (ปี 3)

21

นายอษรากร   สุวรรณประเสริฐ รองประธานฝ่ายพัสดุ หุ่นยนต์อัตโนมัติ (ปี 3)

22

นายปรมัตถ์   ไชยชมพู รองประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ โลจิสติกส์ (ปี 3)

23

นายธนพิพัฒน์   อัครวิจิตรวงศ์ รองประธานฝ่ายศิลปกรรม ขนถ่ายวัสดุ (ปี 3)

24

นายวิทยาธร   แก้วคานธี ประธานชุมนุมวิศวฯอาสา เครื่องกล (ปี 3)

25

นายชนินทร์   วิวัฒน์สินอุดม ประธานชุมนุมวิชาการและสันทนาการ ไฟฟ้า (ปี 3)

26

นายเศวต   พลายชุม ประธานชุมนุมส่งเสริมกิจกรรมหุ่นยนต์ (iRAP) เครื่องกล (ปี 3)

27

นายศาสตร์ศิลป์   จันทะแสง ประธานชุมนุม Student Formula เครื่องกล (ปี 3)

28

นายจักรกริศร์   บุญช่วย ประธานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ โลจิสติกส์ (ปี 2)

29

นายเอกศิษฎ์   โรจนพิศาลกุล ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ การบิน-อวกาศ (ปี 2)

30

นายสิริศักดิ์   นงค์พรหมมา ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า (ปี 2)

31

นายวรวุฒิ   ขอเจริญ ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต การผลิต (ปี 2)

32

นายราเชนทร์   จันทร์บูรณ์ ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี เคมี (ปี 2)

33

นายณัฐวรา   เจริญผล ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา โยธา (ปี 2)

34

นายกิตติพศ   ผลหอม ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อุตสาหการ (ปี 2)

35

นายวัชรพงศ์   รุ่งเพ็ชรวงศ์ ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต วัสดุ (ปี 2)

36

นายไพโรจน์   เง่าสุข ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ขนถ่ายวัสดุ (ปี 2)

37

นายธรรมนิตย์   นนทวรรธนะ ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด (ปี 2)

38

นายศิวะพล   เชื้อวัชรินทร์ ที่ปรึกษาสโมฯ เครื่องกล (ปี 4)

39

นายสุภณ   กัมพลาวดี ที่ปรึกษาสโมฯ ไฟฟ้า (ปี 4)

40

นายครองใหญ่   เรือนภู่ ที่ปรึกษาสโมฯ คอมพิวเตอร์ (ปี 4)

41

นายสุวรรณ   อเนก ที่ปรึกษาสโมฯ ไฟฟ้า (ปี 4)

42

นางสาวธนาภรณ์   จรรยาพงศ์ ที่ปรึกษาสโมฯ ไฟฟ้า (ปี 4)