คณะกรรมการบริหารสโมฯ ปีการศึกษา 2556

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 255ุ6

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สาขาวิชา (ชั้นปี)

1

รศ.ดร.วิบูลย์  ชื่นแขก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

2

ผศ.ชัชชัย  เสริมพงษ์พันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

3

นายศิวะพล  เชื้อวัชรินทร์ นายกสโมสรนักศึกษา เครื่องกล (ปี 3)

4

นายดนัยกฤต  กาญจนสวัสดิ์ อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน อุตสาหการ (ปี 3)

5

นางสาวพรประภา  ยืนยง อุปนายกฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ เครื่องกล (ปี 3)

6

นายทิฆัมพร  อากาศวิภาค ประธานฝ่ายวิชาการ ไฟฟ้า (ปี 3)

7

นายณัฏฐ์  พึ่งสาระ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ โลจิสติกส์ (ปี 3)

8

นายครองใหญ่  เรือนภู่ ประธานฝ่ายดำเนินงาน คอมพิวเตอร์ (ปี 3)

9

นายธนบรรณ  ธนศักดิ์บัณฑิต ประธานฝ่ายสวัสดิการ โลจิสติกส์ (ปี 3)

10

นายภานุวัฒน์  เสนนันตา ประธานฝ่ายพัสดุ ไฟฟ้า (ปี 3)

11

นายธิติพงศ์  ยิ่งยง ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ วัสดุ (ปี 3)

12

นายแก้วเก้า  แก้วกังวาล ประธานฝ่ายศิลปกรรม เครื่องกล (ปี 3)

13

นางสาวธนาภรณ์  จรรยพงษ์ เลขานุการ ไฟฟ้า (ปี 3)

14

นางสาวปัทมพร  เชื้อกลางใหญ่ เหรัญญิก อุตสาหการ (ปี 3)