คณะกรรมการบริหารสโมฯ ปีการศึกษา 2554

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2554

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สาขาวิชา (ชั้นปี)

1

รศ.ดร.วิบูลย์  ชื่นแขก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

2

ผศ.ชัชชัย  เสริมพงษ์พันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

3

นายณัฐพล  สุวรรณพิทักษ์ นายกสโมสรนักศึกษา วัสดุ (ปี 3)

4

นายศิวาวุธ  จัยวัฒน์ อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน เครื่องกล (ปี 3)

5

นายธนากร  เกิดรัตติกาล อุปนายกฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ (ปี 3)

6

นายเอกนรินทร์  ภู่ตระกูล ประธานฝ่ายวิชาการ เคมี (ปี 3)

7

นายสุรพันธ์  เหล่าคนดี ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ (ปี 3)

8

นางสาวกิตติยา  เกษมสุขสมบูรณ์ ประธานฝ่ายดำเนินงาน อุตสาหการ (ปี 3)

9

นายณรงค์ฤทธิ์  เฉลิมสุข ประธานฝ่ายสวัสดิการ ขนถ่ายวัสดุ (ปี 3)

10

นายจักรพัชร์  เกินสกุล ประธานฝ่ายพัสดุ การผลิต (ปี 3)

11

นายจักรพงศ์  สัจจะวิริยะพงศ์ ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ การผลิต (ปี 3)

12

นายศตายุ  คณะรัตน์ ประธานฝ่ายซ่อมบำรุงและสิ่งแวดล้อม เครื่องกล (ปี 3)

13

นางสาวธีร์จุฑา  แก้วทอง ประธานฝ่ายศิลปกรรม คอมพิวเตอร์ (ปี 3)

14

นางสาวฐิติพร  สหกิจชัชวาล เลขานุการ ไฟฟ้า (ปี 3)

15

นางสาวสไววรรณ  ศรเวช เหรัญญิก โยธา (ปี 3)

16

นายมรกต  เกษตระกูล รองประธานฝ่ายวิชาการ ไฟฟ้า (ปี 2)

17

นายตุลยวัต  สาธิตสิริกุล รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ไฟฟ้า (ปี 2)

18

นางสาวปาลิดา  สืบสาย รองประธานฝ่ายดำเนินงาน การผลิต (ปี 2)

19

นายธนาคาร  ดีคะโชติ รองประธานฝ่ายสวัสดิการ โลจิสติกส์ (ปี 2)

20

นางสาวฐิติพร  ชาวนาป่า รองประธานฝ่ายพัสดุ ไฟฟ้า (ปี 2)

21

นายเดชนะ  เจียวท่าไม้ รองประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ ไฟฟ้า (ปี 2)

22

นายปรัชญา  ภู่เจริญ รองประธานฝ่ายซ่อมบำรุงและสิ่งแวดล้อม คอมพิวเตอร์ (ปี 2)

23

นายนันทกาวุธ  จันทรัตน์ รองประธานฝ่ายศิลปกรรม ไฟฟ้า (ปี 2)

24

นายชาคริต  พลายด้วง ประธานชุมนุมวิศวฯอาสา เครื่องกล (ปี 3)

25

นายธีศิษฎ์  วัชรามัยเมธา ประธานชุมนุมวิชาการและสันทนาการ เครื่องกล (ปี 3)

26

นายณัฐดนัย  แช่มประสิทธิ์ ประธานชุมนุมส่งเสริมกิจกรรมหุ่นยนต์ (iRAP) การผลิต (ปี 3)

27

นายเจษฎา  ธีร์สุวรรณ ประธานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ไฟฟ้า (ปี 2)

28

นางสาวธิตินาถ  คงแจ้ง ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ การบิน-อวกาศ (ปี 2)

29

นายอรุณกร  ทองสว่าง ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า (ปี 2)

30

นายปัญญาพนต์  กองมณี ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต การผลิต (ปี 2)

31

นายณัฐวุฒิ  แสนสุข ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี เคมี (ปี 2)

32

นายชนะชนม์  สวามิภักดิ์ ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา โยธา (ปี 2)

33

นายอดิศักดิ์  ธรรมพิทักษ์ ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อุตสาหการ (ปี 2)

34

นายสกุณ  โปราณานนท์ ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต วัสดุ (ปี 2)

35

นายสาริน  พึ่งสุข ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ขนถ่ายวัสดุ (ปี 2)

36

นายจตุรงค์  แผนสมบูรณ์ ที่ปรึกษาสโมฯ ไฟฟ้า (ปี 4)

37

นางสาวสุธาดา  บุปผาสังข์ ที่ปรึกษาสโมฯ การผลิต (ปี 4)

38

นายสุภัทร  อุปพงษ์ ที่ปรึกษาสโมฯ โยธา (ปี 4)

39

นายเตชวิทย์  ขจรอุดมฤทธิ์ ที่ปรึกษาสโมฯ ไฟฟ้า (ปี 4)

40

นางสาวปิยวรรณ  บัวขาว ที่ปรึกษาสโมฯ ไฟฟ้า (ปี 4)

41

นางสาวนันทวัน  ชัยรัตนทรงพร ที่ปรึกษาสโมฯ เคมี (ปี 4)