คณะกรรมการบริหารสโมฯ ปีการศึกษา 2553

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 255ุ3

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สาขาวิชา (ชั้นปี)

1

รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

2

ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

3

นายจตุรงค์ แผนสมบูรณ์ นายกสโมสรนักศึกษา ไฟฟ้า (ปี 3)

4

นายพงศกร บุญเจริญสุขพิศาล อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน ขนถ่ายวัสดุ (ปี 3)

5

นายเตชวิทย์ ขจรอุดมฤทธิ์ อุปนายกฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ ไฟฟ้า (ปี 3)

6

นายพัฒนศักดิ์ ชุณหขจร ประธานฝ่ายวิชาการ การบิน-อวกาศ (ปี 3)

7

นายณัฐกร เชื้อปุย ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ เครื่องกล (ปี 3)

8

นางสาวสุธาดา บุปผาสังข์ ประธานฝ่ายดำเนินงาน การผลิต (ปี 3)

9

นายปิยณัฐ กรัณทกาญจน์ ประธานฝ่ายสวัสดิการ วัสดุ (ปี 3)

10

นายสุภัทร อุปพงษ์ ประธานฝ่ายพัสดุ โยธา (ปี 3)

11

นายสุปรีชา ปิ่นทอง ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ ไฟฟ้า (ปี 3)

12

นายธีรไนย พงษ์สุวรรณ ประธานฝ่ายซ่อมบำรุง เครื่องกล (ปี 3)

13

นายธนกิจ ยิ่งเภตรา ประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ เครื่องกล (ปี 2)

14

นางสาวธีร์จุฑา แก้วทอง ประธานฝ่ายศิลปกรรม คอมพิวเตอร์ (ปี 2)

15

นายธนสิทธิ์ ศักดิ์พลาดิศัย ประธานฝ่ายระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ เครื่องกล (ปี 3)

16

นางสาวนันทวัน ชัยรัตนทรงพร เลขานุการ เคมี (ปี 3)

17

นางสาวปิยวรรณ บัวขาว เหรัญญิก ไฟฟ้า (ปี 3)

18

นายชลิตนันต์ วรรณศักดิ์ศรี รองอุปนายกฝ่ายกิจการภายใน ไฟฟ้า (ปี 2)

19

นางสาวฐิติพร สหกิจชัชวาล รองอุปนายกฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ ไฟฟ้า (ปี 2)

20

นายศิวาวุธ จัยวัฒน์ รองประธานฝ่ายวิชาการ เครื่องกล (ปี 2)

21

นางสาวกิตติยา เกษมสุขสมบูรณ์ รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ อุตสาหกรรม (ปี 2)

22

นายเอกนรินทร์ ภู่ตระกูล รองประธานฝ่ายดำเนินงาน เคมี (ปี 2)

23

นายรัฐวุฒิ อภิหกิจ รองประธานฝ่ายสวัสดิการ เครื่องกล (ปี 2)

24

นางสาวไสวววรรณ ศรเวช รองประธานฝ่ายพัสดุ โยธา (ปี 2)

25

นายณัฐพล สุวรรณพิทักษ์ รองประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ วัสดุ (ปี 2)

26

นายณรงค์ฤทธิ์ เฉลิมสุข รองประธานฝ่ายซ่อมบำรุง ขนถ่ายวัสดุ (ปี 2)

27

นายธนกร ยิ่งเภตรา รองประธานฝ่ายบำเพ็ญประโยชน์ เครื่องกล (ปี 2)

28

นายธราดล ตันติรารักษ์ รองประธานฝ่ายศิลปกรรม ขนถ่ายวัสดุ (ปี 2)

29

นายธนากร เกิดรัตติกาล รองประธานฝ่ายระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ (ปี 2)

30

นายชาคริต พลายด้วง ประธานชุมนุมวิศวฯอาสา เครื่องกล (ปี 2)

31

นายธีศิษฎ์ วัชรามัยเมธา ประธานชุมนุมวิชาการและสันทนาการ เครื่องกล (ปี 2)

32

นางสาวชลลดา อนุมาศ ประธานชุมนุมโรบอต (iRAP) เครื่องกล (ปี 2)

33

นายอานนท์ ดำทับ ประธานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ เคมี (ปี 2)

34

นายพัฒนะ เมฆขำ ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ การบิน-อวกาศ (ปี 2)

35

นายพอเจตน์ สกุลเจริญพรชัย ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า (ปี 2)

36

นายอนุรักษ์ พนิตธำรงค์ ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต การผลิต (ปี 2)

37

นายสิรภพ มิลาวรรณ ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี เคมี (ปี 2)

38

นายณสรวง เอนกสุวรรณกุล ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา โยธา (ปี 2)

39

นายอภิชาต สืบจากน้อย ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อุตสาหการ (ปี 2)

40

นายณัฐพล สุวรรณพิทักษ์ ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต วัสดุ (ปี 2)

41

นาวัชรพงษ์ วิจิตรบรรจง ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ขนถ่ายวัสดุ (ปี 2)

42

นายอภิทัศน์ สุวรรณสิน กรรมการ ไฟฟ้า (ปี 3)

43

นายวินัยธร อินทวิเชียร กรรมการ เครื่องกล (ปี 3)

44

นายสุเทพ เที่ยงตรงดี กรรมการ ไฟฟ้า (ปี 3)

45

นายวรุฒ พวงมณี กรรมการ ไฟฟ้า (ปี 3)

46

นายอรรถกฤตย์ สวัสดิ์เฉย ที่ปรึกษา ไฟฟ้า (ปี 4)

47

นายจีรภาค ขำประดิษฐ์ ที่ปรึกษา เคมี (ปี 4)

48

นายสมประสงค์ เทพหทัย ที่ปรึกษา ไฟฟ้า (ปี 4)

49

นายพลกฤษณ์ เตชาทวีวรรณ ที่ปรึกษา เคมี (ปี 4)

50

นายสนธยา ชื่นค้า ที่ปรึกษา เครื่องกล (ปี 4)