กิจกรรมตลอดทั้งปี

แผนกิจกรรม ตามปฏิทินการศึกษา สิงหาคม-กรกฎาคม

ลำดับ ช่วงเวลา กิจกรรม หน่วยงาน
1 มกราคม ทำบุญสโมสรนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
2 กุมภาพันธ์ แข่งขันเรือบังคับวิทยุ iRAP
3 กุมภาพันธ์ ติวก่อนสอบกลางภาค วิชาการและสันทนาการ
4 มีนาคม ค่ายอมยิ้มแสนหวาน (ค่ายวันเด็ก) วิศวฯอาสา
5 เมษายน เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
6 พฤษภาคม แข่งขันหุ่นยนต์ TPA iRAP
7 พฤษภาคม เชียร์หุ่นยนต์ TPA วิชาการและสันทนาการ
8 พฤษภาคม ติวก่อนสอบไฟนอล วิชาการและสันทนาการ
9 มิถุนายน สัมมนาสโมสรนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
10 มิถุนายน แข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robocon iRAP
11 มิถุนายน เชียร์หุ่นยนต์ ABU Robocon วิชาการและสันทนาการ
12 กรกฎาคม ค่ายจะ…จ๊ะเอ๋ สโมสรนักศึกษา
13 กรกฎาคม ติวปรับพื้นฐาน สโมสรนักศึกษา และวิชาการและสันทนาการ
14 สิงหาคม วันแรกพบ (จ๊ะเอ๋) สโมสรนักศึกษา
15 สิงหาคม วัน Engineer อบอุ่น สโมสรนักศึกษา
16 สิงหาคม รับน้องปลอดภัย สโมสรนักศึกษา และภาควิชา
17 สิงหาคม รับขวัญประดู่แดง สโมสรนักศึกษา (เข้าร่วม)
18 สิงหาคม วันไหว้ครูคณะ สโมสรนักศึกษา
19 กันยายน กีฬา Freshy มจพ. สโมสรนักศึกษา (เจ้าภาพ/เข้าร่วม)
20 ตุลาคม ติวก่อนสอบกลางภาค วิชาการและสันทนาการ
21 พฤศจิกายน กีฬา Cheer 3K วิศวกรรม สโมสรนักศึกษา (เจ้าภาพ/เข้าร่วม)
22 พฤศจิกายน แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ สโมสรนักศึกษา และภาควิชา
23 ธันวาคม ติวก่อนสอบปลายภาค วิชาการและสันทนาการ
ยังไม่กำหนด ฟุตซอล Engineering Cup สโมสรนักศึกษา
ยังไม่กำหนด ค่ายกะสันต์ วิชาการและสันทนาการ
ยังไม่กำหนด ติวฟรีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TEP) วิชาการและสันทนาการ
ยังไม่กำหนด ค่ายอาสาพัฒนาชนบท (ค่ายใหญ่) วิศวฯอาสา
ยังไม่กำหนด Formula Student Camp Formula
ยังไม่กำหนด พิธีมอบเกียร์คณะ สโมสรนักศึกษา และภาควิชา
ยังไม่กำหนด ค่ายสร้างห้องสมุด (ค่ายเล็ก) วิศวฯอาสา
ยังไม่กำหนด แข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP

 

แผนกิจกรรม ตามปฏิทินการศึกษา พฤษภาคม-เมษายน

ลำดับ ช่วงเวลา กิจกรรม หน่วยงาน
1 สัปดาห์ที่ 2 เดือนมกราคม ค่ายอมยิ้มแสนหวาน (ค่ายวันเด็ก) วิศวฯอาสา
2 มกราคม ฟุตซอล Engineering Cup สโมสรนักศึกษา
3 กุมภาพันธ์ เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
4 กุมภาพันธ์ ติวก่อนสอบไฟนอล วิชาการและสันทนาการ
5 มีนาคม ค่ายกะสันต์ วิชาการและสันทนาการ
6 มีนาคม-เมษายน ติวฟรีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (TEP) วิชาการและสันทนาการ
7 มีนาคม-เมษายน ค่ายอาสาพัฒนาชนบท (ค่ายใหญ่) วิศวฯอาสา
8 พฤษภาคม Formula Student Camp Formula
9 พฤษภาคม สัมมนาสโมสรนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
10 พฤษภาคม ค่ายจะ…จ๊ะเอ๋ สโมสรนักศึกษา
11 พฤษภาคม แข่งขันหุ่นยนต์ TPA iRAP
12 พฤษภาคม เชียร์หุ่นยนต์ TPA วิชาการและสันทนาการ
13 พฤษภาคม ติวปรับพื้นฐาน สโมสรนักศึกษา และวิชาการและสันทนาการ
14 พฤษภาคม วันแรกพบ (จ๊ะเอ๋) สโมสรนักศึกษา
15 พฤษภาคม วัน Engineer อบอุ่น สโมสรนักศึกษา
16 มิถุนายน รับน้องปลอดภัย สโมสรนักศึกษา และภาควิชา
17 มิถุนายน แข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robocon iRAP
18 มิถุนายน เชียร์หุ่นยนต์ ABU Robocon วิชาการและสันทนาการ
19 มิถุนายน รับขวัญประดู่แดง สโมสรนักศึกษา (เข้าร่วม)
20 มิถุนายน วันไหว้ครูคณะ สโมสรนักศึกษา
21 กรกฎาคม กีฬา Freshy มจพ. สโมสรนักศึกษา (เจ้าภาพ/เข้าร่วม)
22 กรกฎาคม ติวก่อนสอบกลางภาค วิชาการและสันทนาการ
23 สิงหาคม แข่งขันหุ่นยนต์จักรยานไร้คนขับ iRAP
24 สิงหาคม กีฬา Cheer 3K วิศวกรรม สโมสรนักศึกษา (เจ้าภาพ/เข้าร่วม)
25 กันยายน พิธีมอบเกียร์คณะ สโมสรนักศึกษา และภาควิชา
26 กันยายน ติวก่อนสอบปลายภาค วิชาการและสันทนาการ
27 ตุลาคม ค่ายสร้างห้องสมุด (ค่ายเล็ก) วิศวฯอาสา
28 ตุลาคม แข่งขันหุ่นยนต์กู้ภัย iRAP
29 พฤศจิกายน แสดงความยินดีบัณฑิตใหม่ สโมสรนักศึกษา และภาควิชา
30 ธันวาคม แข่งขันเรือบังคับวิทยุ iRAP
31 ธันวาคม ติวก่อนสอบกลางภาค วิชาการและสันทนาการ
32 ธันวาคม ทำบุญสโมสรนักศึกษา สโมสรนักศึกษา