ประธานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่น 51

ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จากแต่ละภาควิชา ได้ประชุมพูดคุยและเลือกประธานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์รุ่น 51 (Engineer 51)  ฝั่งกรุงเทพมหานคร ผลคือ ให้นายจีรกรณ์ นาทชูกุล (แย้คแย้ค) นักศึกษาจากภาควิชาเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าว

ทั้งนี้ตำแหน่งประธานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์แต่ละรุ่น จะมีหน้าที่หลักในการเป็นผุ้นำการจัดกิจกรรมที่เป็นส่วนกลางโดยร่วมมือและประสานงานกับประธานรุ่นในแต่ละภาควิชา ให้เกิดความร่วมมือกันในการทำงานอย่างเป็นเอกภาพและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมเหล่านั้น อาทิ กิจกรรมรับน้องปลอดภัย , กิจกรรมไหว้ครูคณะ , พิธีรับเกียร์ ฯลฯ

president_eng51ภาพถ่ายร่วมของประธานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ทั้ง 4 ชั้นปี ได้แก่ ภูเขา AE รุ่น Engineer 48 , ไบรท์ LE รุ่น Engineer 49 , มอส IE รุ่น Engineer 50 , แย้คแย้ค InSE รุ่น Engineer 51 (ภาพถ่ายโดย ไบรท์ Engineer 49)