รับสมัครคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษาและองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

กลุ่มงานกิจกรรมนักศึกษา มจพ. และกองกิจการนักศึกษา มจพ. เปิดรับสมัครคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา และองค์การนักศึกษา มจพ. ประจำปีการศึกษา 2559

คุณสมบัติผู้ลงสมัครสภานักศึกษา
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55 – 57 เท่านั้น)
3. มีผลการศึกษาในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในปีที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
4. ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา
5. ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในองค์กรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติลงสมัครองค์การนักศึกษา
1. กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย
2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป (รหัสนักศึกษาขึ้นต้นด้วย 55 – 57 เท่านั้น)
3. มีผลการศึกษาในระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 ในปีที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง
4. ไม่อยู่ในระหว่างถูกลงโทษทางวินัยตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วยวินัยนักศึกษา
5. ไม่ดำรงตำแหน่งใดๆ ในองค์กรอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย
6. ต้องมีสมาชิกคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ทุกคณะ อย่างน้อยคณะละ 1 คน
7. ผู้สมัครรับเลือกตั้งต้องดำรงตำแหน่งในส่วนใดส่วนเดียวเท่านั้น

รับใบสมัครได้ที่ ห้องสภานักศึกษา ชั้น 6 อาคาร 40ปี มจพ. หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข