ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ปีการศึกษา 2559

election59_result

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น มีผู้สมัครเพียงพรรคเดียว ได้แก่ พรรครักษ์สิน นำโดย นายรักษ์สิน คงสมจิตต์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต ชั้นปีที่ 2

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนหลังจากปิดคูหาการเลือกตั้งเมื่อเวลา 16.30 น. ได้ผลคือ
ผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด 490 เสียง
ยอมรับ 400 เสียง (ร้อยละ 81.63)
ไม่ยอมรับ 53 เสียง (ร้อยละ 10.82)
บัตรเสีย 37 ใบ (ร้อยละ 7.55)

จากผลการนับคะแนน พรรครักษ์สิน จะได้เป็นคณะกรรมการบริหารสโมฯ ในวาระของปีการศึกษา 2559