แนะนำตัวแทนประกวดดาว-เดือน จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในงานวันกีฬาสานสัมพันธ์ มจพ. ปีการศึกษา 2558

คลิปแนะนำนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตัวแทนประกวดดาว-เดือน ในงานกีฬาสานสัมพันธ์ มจพ. (กีฬา Freshy) ประจำปี 2558 ในวันที่ 19 กันยายน 2558 ณ หอประชุมประดู่แดง มจพ.

ดาว – นางสาวดมิสา องศุลาภะ (น้องมะดรีม) ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
เดือน – นายพุฒิพงศ์ ใจสุข (น้องเอฟ) ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์