คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2558

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยงานกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรม “ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่” ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมประดู่แดง

โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี เปิดกิจกรรมปฐมนิเทศ และให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่

หลังจากนั้นคณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมเกียรติ นนทแก้ว คณบดี ได้กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ เข้าสู่รั้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. และคณะผู้บริหารของคณะ ได้แก่ รศ.ดร.ไกรพัฒน์ จีนขจร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ได้กล่าวต้อนรับ รวมถึงพูดคุยเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆ ในการใช้ชีวิตในรั้วคณะวิศวกรรมศาสตร์ให้แก่นักศึกษาใหม่ , รศ.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี ได้พูดคุยแนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เป็นต้น

นอกจากนี้ยังได้มีการบรรยายถึงสิทธิประโยชน์ ข้อมูลต่างๆที่นักศึกษาใหม่ควรทราบ ทั้งงานวิชาการ งานวัดและประเมินผล งานรักษาดินแดน งานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ./กรอ.) อีกทั้งทุนการศึกษา และความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศ การจัดทำบัตรนักศึกษาใหม่ และบัตร ATM B-First ของธนาคารกรุงเทพ

ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรม โดยพระวิทยากรจากทีม ธรรมะเดลิเวอรี ซึ่งนักศึกษาใหม่ก็ได้รับทั้งความสนุกสนาน และข้อคิดต่างๆ จากพระอาจารย์วิทยากร

ปิดท้ายด้วยการแนะนำสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. แนะนำกิจกรรมต่างๆ สำหรับนักศึกษาใหม่ภายในคณะที่น่าสนใจ รวมทั้งนัดหมายน้องๆ นักศึกษาใหม่กับกิจกรรมวัน Engineer อบอุ่น เพื่อพบปะและร่วมเล่นสนุกกับพี่ๆ จากทุกภาควิชา และทุกชุมนุมในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

(ขอบคุณภาพบางส่วน จาก พี่แหม่ม ยุวดี งานประชาสัมพันธ์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.)

015 014 013 012 011 006 007 008 009 010 005 004 003 002 016 001