แนะนำสถานที่อาคารของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. มีอาคารต่างๆ อยู่ภายในพื้นที่ของ มจพ.กรุงเทพฯ ทั้งสิ้น 8 อาคาร ซึ่งเป็นที่ตั้งของทั้งห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ โรงประลอง ห้องวิจัย สำนักงานคณบดี สำนักงานภาควิชา และศูนย์วิทยบริการต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

nbmap

 

bld-81

 

(ที่มาภาพ : maps.google.com)

อาคาร 81 : อาคารเรียนรวมคณะวิศวกรรมศาสตร์
ชั้น 1 – พื้นที่อเนกประสงค์ / สโมสรนักศึกษา / ชุมนุม iRAP / รูมภาควิชา
ชั้น 2 – สำนักงานคณบดี / พื้นที่อ่านหนังสือ
ชั้น 3 – ห้องประชุม / ห้องบริการคอมพิวเตอร์ / สมาคมศิษย์เก่าฯ / ศูนย์ CIEP / งานประชาสัมพันธ์ / ห้อง Server
ชั้น 4 – ห้องพักอาจารย์ และวิจัย ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / ห้องเรียนรวม / งานวิชาการ
ชั้น 5,6 – ห้องเรียนรวม

bld-82

 

(ที่มาภาพ : maps.google.com)

อาคาร 82 : อาคารภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
ชั้น 1 – โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมการผลิต / ศูนย์ทดสอบวัสดุ / ชุมนุม Student Formula
ชั้น 2 – สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมการผลิต
ชั้น 3 – ห้องพักอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมการผลิต / ศูนย์เพื่อการเรียนรู้คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชั้น 4 – ห้องเรียนรวม

bld-83

 

(ที่มาภาพ : maps.google.com)

อาคาร 83 : อาคารภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ
ชั้น 1,2 – โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ และศูนย์วิจัย
ชั้น 3,4 – สำนักงานและห้องพักอาจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ

bld-84

อาคาร 84 : อาคารห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ
ชั้น 1 – โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ / ศูนย์วิศวกรรมโทรคมนาคม
ชั้น 2 – ห้องพักอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ / ห้องปฏิบัติการ
ชั้น 3 – ห้องปฏิบัติการสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ / ห้องพักอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ชั้น 4 – ห้องปฏิบัติการ Estimation / ห้องพักอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ / ลานชมพู

อาคาร 85 : อาคารที่ตั้งสำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ และวิศวกรรมอุตสาหการ
ชั้น 1 – ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าพื้นฐาน / ห้องปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์
ชั้น 2 – สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ / ห้องพักอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
ชั้น 3 – ห้องปฏิบัติการไฟฟ้าแรงสูง
ชั้น 4 – สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ / ห้องประชุมภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

อาคาร 86 : อาคารที่ตั้งสำนักงานภาควิชาวิศวกรรมวัสดุฯ และวิศวกรรมเคมี
ชั้น 1-7 – สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมวัสดุฯ / ห้องพักอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมวัสดุฯ / ห้องปฏิบัติการและศูนย์วิจัยภาควิชาวิศวกรรมวัสดุฯ
ชั้น 8-12 – โรงประลอง/ห้องปฏิบัติการ/ห้องวิจัย/ห้องคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ชั้น 13 – สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมเคมี
ชั้น 14-15 – ห้องพักอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมเคมี

อาคาร 88 : อาคารภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
ชั้น 1-4 – โรงประลอง/ห้องปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
ชั้น 5 – สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ
ชั้น 6-9 – ห้องเรียนรวม

อาคาร 89 : อาคารที่ตั้งสำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา และวิศวกรรมเครื่องมือวัดฯ
ชั้น 1 – โรงประลองภาควิชาวิศวกรรมเคมี และ วิศวกรรมโยธา
ชั้น 2-3 – สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมโยธา / ห้องพักอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธา / ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ชั้น 4-5 – ห้องเรียนรวมขนาดใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
ชั้น 6 – ห้องเรียนรวม / สำนักงานภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด
ชั้น 7-8 – ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด / ห้องพักอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องมือวัด

ส่วนอื่นๆที่เด็กวิศวะ มีสิทธิได้ไปเยือน ได้แก่
อาคาร 74 = ห้องปฏิบัติการเคมี (อยู่ในซอกหลืบหลักอาคาร 78)
อาคาร 78 = อาคารคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ (น้องๆ EP บางตอนเรียน อาจได้ใช้บริการแล็บฟิสิกส์ที่อาคารนี้)
อาคาร 80 = อาคารจอดรถ+ปฏิบัติการกีฬา (อยู่หลังอาคาร 78)
ตึก 40 ปี = ที่ตั้งของโรงอาหาร สนามกีฬาต่างๆ และห้องชมรม
อาคาร 21 = อาคารนวมินทร์ ฝั่งหอสมุดกลาง
อาคาร 31 = อาคารนวมินทร์ ที่ตั้งของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอ่านรหัสห้องเรียน

โดยมาก 2 หลักแรก มักเป็นเลขอาคาร , 1-2 หลักต่อมา เป็นเลขชั้น , 1-2 หลักที่เหลือ เป็นลำดับเลขห้อง เช่น

  • 81-506A คือ ห้องเรียนที่อาคาร 81 ชั้น 5 ห้องที่ 06A
  • 82-401 คือ ห้องเรียนที่อาคาร 82 ชั้น 4 ห้องที่ 01
  • 78-912 คือ ห้องเรียนที่อาคาร 78 ชั้น 9 ห้องที่ 12
  • 21107 คือ ห้องเรียนที่อาคาร 21 (นวมินทร์) ชั้น 10 ห้องที่ 7
  • 31-10800 คือ ห้องเรียนที่อาคาร 31 (นวมินทร์) โซน 1 ชั้น 8 ห้องที่ 0 (ทั้งโซนมีห้องเดียว คือ ห้องปฏิบัติการฟิสิกส์)