ผลการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ปีการศึกษา 2556

ผลการเลือกตั้งคณะกรรมบริหารสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. ปีการศึกษา 2556

พรรค ต้นจิตสำนึก (ลงสมัครพรรคเดียว)

จำนวนผู้มาใช้สิทธิ 736 คน
ยอมรับ 589 คะแนน (คิดเป็น 80.027%)
ไม่ยอมรับ 42 คะแนน
งดออกเสียง 45 คะแนน
บัตรเสีย 60 ใบ