อัพเดตคะแนนสอบกลางภาค 2/2555

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์

Physics I , Physics II -> คะแนนประกาศที่หน้าห้องปฏิบัติการฟิสิกส์ ชั้น 8 อาคารนวมินทรฯ

Physics in Daily Life -> แปะประกาศที่บอร์ดบริเวณหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าฯ ชั้น 2 อาคาร 81

Engineering Mathematics I -> http://www.masociety.com/images/2-2555/mid421111.pdf

Engineering Mathematics II -> http://www.masociety.com/images/2-2555/Mid421112.pdf

Engineering Mathematics III -> http://www.masociety.com/images/2-2555/mid421211.pdf

General Mathematics -> http://www.masociety.com/images/2-2555/mid421100.pdf

Chemistry for Engineer -> http://learning.sci.kmutnb.ac.th/SciLearning/file.php/1/moddata/forum/1/293/040113001.pdf

Statistics in Everylife -> ยังไม่ประกาศคะแนน

Statistics for Engineer and Scientist -> ยังไม่ประกาศคะแนน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

Engineering Drawing -> ยังไม่ประกาศคะแนน

Engineering Materials -> หน้าห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุ ชั้น 1 อาคาร 82

Engineering Statics -> https://dl.dropbox.com/u/8105693/Statics/score_2_55.pdf

Computer Programming ->
รหัสวิชา 010403004
รหัสวิชา 141004

Basic Electrical Engineering -> ยังไม่ประกาศคะแนน

 

ถ้าทราบข้อมูลเพิ่มเติมจะมาอัพเดตให้ทราบ หรือรบกวนทุกท่านช่วยอัพเดตได้ โดยคอมเมนต์ไว้ใต้โพสต์นี้ครับ