ระเบียบการปฏิบัติ กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2557

ระเบียบการปฏิบัติ กิจกรรมรับน้องใหม่ ปีการศึกษา 2557 ประกาศโดยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

freshman-activities-rule_2014