กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2557

กำหนดการปฐมนิเทศและอบรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์
วันอังคารที่ 5 สิงหาคม 2557
ณ หอประชุมประดู่แดง ชั้น 2 อาคารเอนกประสงค์

** กิจกรรมนี้ จัดโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ นักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมนะครับ การไม่เข้าร่วมโดยไม่มีเหตุอันสมควร อาจมีผลให้สิ้นสุดสภาพนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ **

เวลา กิจกรรม
08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน (ครั้งที่ 1) รับของว่างและเครื่องดื่ม
09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด
โดย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
อธิการบดี มจพ.
09.15 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่
โดย รศ.ดร.วิบูลย์ ชื่นแขก
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
09.30 – 10.00 น. บรรยายพิเศษ “แนวทางการศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์”
โดย ดร.วิบูลย์ เลิศวิมลนันท์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
10.00 – 10.30 น. บรรยายพิเศษ “ศิษย์เก่าสัมพันธ์”
โดย นายกสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
10.30 – 11.30 น. บรรยายพิเศษ “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย”
โดย รศ.ดร.ศุภชัย ตระกูลทรัพย์ทวี
11.30 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ “การประกันคุณภาพการศึกษา”
โดย อาจารย์สำรวย เกษตรสุรชัย
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน (ครั้งที่ 2) รับของว่างและเครื่องดื่ม
13.30 – 15.30 น. คุณธรรม จริยธรรมสำหรับนักศึกษา และเรื่องยาเสพติด
โดย พระอาจารย์สมพงษ์ รัตนวโส
พระวิทยากรทีมธรรมะเดลิเวอรี วัดสร้อยทอง
15.30 – 16.00 น. บรรยายพิเศษ “การกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา (กยศ. , กรอ.)
โดย คุณสาโรจน์ สรพล
16.00 – 16.20 น. พิธีปิด
โดย ผศ.ชัชชัย เสริมพงษ์พันธ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.