ทุนการศึกษาจากคณะ 1/2557 มาแล้ว!!!

คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้พิจารณาจัดสรรทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 1/2557 ให้แก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยมีคุณสมบัติคือ

  1. เป็นนักศึกษาที่มีความประพฤติดี
  2. ผลการเรียนเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.00
  3. ไม่ถูกภาคทัณฑ์ด้านความประพฤติ

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์ม จากลิงค์ด้านล่างนี้ กรอกข้อมูลและส่งที่ภาควิชาที่นักศึกษาสังกัดพร้อมหลักฐานต่างๆ ภายใน 28 กุมภาพันธ์ 2557 นี้

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับทุนอุดหนุนการศึกษา

ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรับทุนเรียนดี