คณะกรรมการบริหารสโมฯ ปีการศึกษา 2558

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2558

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง

สาขาวิชา (ชั้นปี)

1

รศ.ดร.อุดมเกียรติ   นนทแก้ว คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

2

รศ.ดร.ไกรพัฒน์   จีนขจร รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

3

ผศ.ชัชชัย  เสริมพงษ์พันธ์ ที่ปรึกษาชุมนุมส่งเสริมกิจกรรมหุ่นยนต์ (iRAP)

4

ผศ.พิพิถนนท์  พูลสวัสดิ์ ที่ปรึกษาชุมนุม Student Formula

5

นายธราธร  เพ็ชรอุไร นายกสโมสรนักศึกษา ไฟฟ้า (ปี 3)

6

นายสัญญพงศ์  อยู่คะเชนทร์ อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน ไฟฟ้า (ปี 3)

7

นายจิรันธนิน  กุนนะธิ อุปนายกฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ ไฟฟ้า (ปี 3)

8

นายสิทธิกร  อ่อนบุญญะ ประธานฝ่ายวิชาการ ไฟฟ้า (ปี 3)

9

นางสาวศิริวรรณ  พร้อมชินสมบัติ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ไฟฟ้า (ปี 3)

10

นางสาวทิพย์รัตน์  ม่วงสุทธิ์ ประธานฝ่ายดำเนินงาน การผลิต (ปี 3)

11

นายมานิต  แถวเถื่อน ประธานฝ่ายสวัสดิการ ขนถ่ายวัสดุ (ปี 3)

12

นายสุรดิษ  แก้วคงทน ประธานฝ่ายพัสดุ ไฟฟ้า (ปี 3)

13

นายพรภวิษย์  อยู่ประพัฒน์ ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ ไฟฟ้า (ปี 3)

14

นายสัณหณัฐ  ไพศาล ประธานฝ่ายศิลปกรรม ไฟฟ้า (ปี 3)

15

นางสาวเมริศา  โกศิยะกุล เลขานุการ เครื่องกล (ปี 3)

16

นางสาวปิยะวดี  สุขาบูรณ์ เหรัญญิก เครื่องกล (ปี 3)

17

นางสาวณัฐรินทร์  เหมเรืองพงศ์ รองประธานฝ่ายวิชาการ โลจิสติกส์ (ปี 3)

18

รองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ไฟฟ้า (ปี 3)

19

นางสาววชิรา  พูลมี รองประธานฝ่ายดำเนินงาน เคมี (ปี 3)

20

นายณรงค์ศธร  พึ่งธรรมคุณ รองประธานฝ่ายสวัสดิการ การผลิต (ปี 3)

21

นางสาวทัชชกร  คเชนทร์ชาติ รองประธานฝ่ายพัสดุ วัสดุ (ปี 3)

22

นายระพีพัฒน์  เดชหาญ รองประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ โลจิสติกส์ (ปี 3)

23

นางสาวคณาพร   วัฒนะศรี รองประธานฝ่ายศิลปกรรม ไฟฟ้า (ปี 3)

24

นายกิตติภพ  คำแก้ว รองเหรัญญิก เครื่องกล (ปี 3)

25

นายณัฐพงศ์  จำปาจันทร์ ประธานชุมนุมวิศวฯอาสา อุตสาหการ (ปี 3)

26

นายอรรถวีร์  อุดมเดช ประธานชุมนุมวิชาการและสันทนาการ ไฟฟ้า (ปี 3)

27

นายภัทรพล  บุญฉาย ประธานชุมนุมส่งเสริมกิจกรรมหุ่นยนต์ (iRAP) เครื่องกล (ปี 3)

28

นายวิรุณ  คิมหะจันทร์ ประธานชุมนุม Student Formula โลจิสติกส์ (ปี 3)

29

นายธนพงศ์  เสนาชัย ประธานชุมนุมนักประดิษฐ์ โยธา (ปี 4)

30

นายพัลลภ  โชติภาภรณ์ ประธานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ (ปี 3)

31

นายสุธาเมศ  ศิริมงคล ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการบิน-อวกาศ การบิน-อวกาศ (ปี 2)

32

นายอารักษ์  ภูพาที ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ไฟฟ้า (ปี 2)

33

นายณัฐพร  สมผลวัฒนา ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมการผลิต การผลิต (ปี 2)

34

นายอภิสิทธิ์  ธรรมะ ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเคมี เคมี (ปี 2)

35

นายกฤติกร  สนิทนาน ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมโยธา โยธา (ปี 2)

36

นายพีระวิชญ์  มะโนคำ ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ อุตสาหการ (ปี 2)

37

นางสาวพรสวรรค์  จักขุจันทร์ ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการผลิต วัสดุ (ปี 2)

38

นายจักรกฤษ  จันทร์เพชร ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุ ขนถ่ายวัสดุ (ปี 2)

39

นายสถาพร  คชการ ประธานนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมเครื่องมือวัดและอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัด (ปี 2)

40

นายธนพงศ์  เสนาชัย ที่ปรึกษาสโมฯ โยธา (ปี 4)

41

นายอรรถวัฒน์  มงคล ที่ปรึกษาสโมฯ ไฟฟ้า (ปี 4)

42

นายฐิตินัส  ศรีมะโน ที่ปรึกษาสโมฯ โลจิสติกส์ (ปี 4)

43

นางสาวภัทรานิษฐ์  ศรีสวัสดิ์ ที่ปรึกษาสโมฯ เคมี (ปี 4)

44

นางสาววนิดา  เคลือบแสน ที่ปรึกษาสโมฯ เคมี (ปี 4)