คณะกรรมการบริหารสโมฯ ปีการศึกษา 2555

คณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2555

ลำดับ ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง สาขาวิชา (ชั้นปี)

1

รศ.ดร.วิบูลย์  ชื่นแขก คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

2

ผศ.ชัชชัย  เสริมพงษ์พันธ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

3

นายเจษฎา ธีร์สุวรรณ นายกสโมสรนักศึกษา ไฟฟ้า (ปี 3)

4

นางสาวธิตินาถ คงแจ้ง อุปนายกฝ่ายกิจการภายใน เครื่องกล (ปี 3)

5

นายธีระยุทธ์ ทองสุทธิ์ อุปนายกฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ คอมพิวเตอร์ (ปี 3)

6

นายมรกต เกษตระกูล ประธานฝ่ายวิชาการ ไฟฟ้า (ปี 3)

7

นายเดชนะ เจียวท่าไม้ ประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ ไฟฟ้า (ปี 3)

8

นายกฤษดา จริยสุขสกุล ประธานฝ่ายดำเนินงาน โลจิสติกส์ (ปี 3)

9

นายบัณฑิต จ้อยบรรดิตย์ ประธานฝ่ายสวัสดิการ ไฟฟ้า (ปี 3)

10

นายจิราภัสร์ จิรเดชวิโรจน์ ประธานฝ่ายพัสดุ คอมพิวเตอร์ (ปี 3)

11

นายกิติพจน์ วสยางกูร ประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ ไฟฟ้า (ปี 3)

12

นายนันทกาวุธ จันทรัตน์ ประธานฝ่ายศิลปกรรม ไฟฟ้า (ปี 3)

13

นายธนพล วงศ์วารชัย เลขานุการ วัสดุ (ปี 3)

14

นางสาวมัณฑนา ศรีตระกูล เหรัญญิก วัสดุ (ปี 3)