เกี่ยวกับสโมฯ

smo_officelabel

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ถูกจัดตั้งขึ้นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา อยู่ภายใต้องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมีที่ปรึกษาได้แก่ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

บทบาทหน้าที่ของสโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ตามระเบียบข้อบังคับ มีดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษาในคณะ
(2) รับผิดชอบกิจกรรมของนักศึกษาภายในคณะ
(3) เข้าร่วมฟัง ชี้แจง และแถลงข้อเท็จจริงในที่ประชุมสภานักศึกษา
(4) รวบรวมโครงการพร้อมร่างงบประมาณประจำปีเสนอองค์การนักศึกษา
(5) พิจารณาจัดตั้งหรือยุบ ควบคุม ดูแล ประสานงานชุมนุมภายในคณะ
(6) ให้ความร่วมมือกับคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา ในการดำเนินกิจการนักศึกษาทั้งปวง
(7) ออกระเบียบควบคุมชุมนุม และการดำเนินกิจกรรมนักศึกษาภายในคณะโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อข้อบังคับนี้

โดยในการบริหารสโมสรนักศึกษาฯ นั้น ดำเนินการโดยคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาซึ่งมาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือหากแต่ละคณะมีการออกระเบียบข้อบังคับในการสรรหาคณะกรรมการบริหาร ก็ให้ยึดตามระเบียบข้อบังคับของคณะนั้นๆ โดยคณะกรรมบริหารฯ แต่ละชุดจะมีวาระ 1 ปีการศึกษา

คณะกรรมการบริหารสโมสรฯ ในแต่ละวาระ จะต้องประกอบไปด้วย
- รองคณบดี ระดับคณะ เป็นที่ปรึกษา
- นายกสโมสรนักศึกษา
- อุปนายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายกิจกรรมทั่วไป (ฝ่ายใน)
- อุปนายกสโมสรนักศึกษา ฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์ (ฝ่ายนอก)
- ประธานฝ่ายวิชาการ
- ประธานฝ่ายกีฬาหรือนันทนาการ
- ประธานฝ่ายศิลปวัฒนธรรม
- ประธานฝ่ายอาสาหรือบำเพ็ญประโยชน์
- เหรัญญิก
- เลขานุการ
- ประชาสัมพันธ์
- ตำแหน่งอื่นๆ ตามที่สโมสรนักศึกษาได้กำหนดเพิ่มเติม

ดูเพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา (พ.ศ. 2553)