คะแนนสอบกลางภาค 1/2556

รวบรวมลิงค์ประกาศคะแนนสอบกลางภาค 1/2556 (เฉพาะกลุ่มวิชาบริการ เท่านั้นนะครับ!)

วิชาในภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Engineering Mathematics 1
Engineering Mathematics 2
Engineering Mathematics 3
General Mathematics [Soon!]

วิชาในภาควิชาฟิสิกส์อุตสาหกรรมฯ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Physics 1 [Soon!]
Physics 2 [Soon!]
Physics in Daily Life [Soon!]

วิชาในภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Chemistry for Engineers [Soon!]

วิชาในภาควิชาสถิติประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Statistics for Engineers and Scientists
Statistics in Everyday Life (450120 , 040503001)

วิชาในคณะวิศวกรรมศาสตร์
Engineering Drawing [Soon!]
Engineering Materials [Soon!]
Engineering Statics [Soon!]
Computer Programming [Soon!]