เลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 2559

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาในคณะทุกชั้นปี ร่วมลงคะแนนเลือกตั้งผู้สมัครคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา เพื่อดำรงตำแหน่งในวาระใหม่ประจำปีการศึกษา 2559  ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2559 ที่คูหาบริเวณหน้าร้านถ่ายเอกสารมัทนา (ร้านเจ๊มัท) ชั้น 1 อาคาร 81  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยให้นำบัตรนักศึกษามาแสดงตนเพื่อใช้สิทธิ

สำหรับในการเลือกตั้งปีการศึกษานี้ มีเพียงพรรคเดียวที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ได้แก่ พรรครักษ์สิน ดังนั้นการลงคะแนนในครั้งนี้ จึงเป็นลงคะแนนในรูปแบบยอมรับ หรือ ไม่ยอมรับ ครับ


ข้อมูลผู้สมัครพรรครักษ์สิน (ประกาศที่บอร์ดหน้าคูหาเลือกตั้ง)

 smocdd59_yusin นายรักษ์สิน คงสมจิตต์ (ยูสิน)
สาขาวิชา : PE
ผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษาฯ

เหตุผลในการสมัคร
- อยากสร้างความแตกต่างและแปลกใหม่สำหรับคณะของเรา
- ดูแลความสุขและความเรียบร้อยให้แก่นักศึกษาทุกๆคนในคณะ

 smocdd59_dome นายวโรดม พังจุนันท์ (โดม)
สาขาวิชา : AE
ผู้สมัครอุปนายกฝ่ายกิจการภายใน

เหตุผลในการสมัคร
- อยากได้ทดลองทำงานหรือสิ่งใหม่ๆ
- ต้องการเข้ามาฝึกฝนการทำงานอย่างเป็นระบบ

 smocdd59_bam นายคณพศ  เกิดโภค (แบม)
สาขาวิชา : MHE
ผู้สมัครอุปนายกฝ่ายนักศึกษาสัมพันธ์

เหตุผลในการสมัคร
- อยากสร้างความแตกต่างและแปลกใหม่สำหรับคณะของเรา
- ดูแลความสุขและความเรียบร้อยให้แก่นักศึกษาทุกๆคนในคณะ

 smocdd59_dong นายอภิสิทธิ์  ธรรมมะ (โด่ง)
สาขาวิชา : ChE
ผู้สมัครประธานฝ่ายวิชาการ

เหตุผลในการสมัคร
- ฝึกฝนตนเองให้รู้จักการทำงานที่ดี
- พิสูจน์ความอดทนและความรับผิดชอบ

 smocdd59_donut นายณัฐศรัณย์  อุไรรัตน์ (โดนัท)
สาขาวิชา : ME
ผู้สมัครประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์

เหตุผลในการสมัคร
- อยากร่วมพัฒนาคณะให้ดียิ่งขึ้น
- อยากได้เพื่อนใหม่ๆ ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการทำงาน

 smocdd59_un นางสาวอัญชญา  ติณะมาศ (อัญ)
สาขาวิชา : MHE
ผู้สมัครประธานฝ่ายดำเนินงาน

เหตุผลในการสมัคร
- อยากทำงานเพื่อส่วนรวม
- เชื่อว่าการได้ทำงานในสโมสรนักศึกษาฯ จะทำให้ได้ฝึกการทำงานอย่างเป็นระบบ
- ได้มิตรภาพใหม่จากเพื่อน พี่ น้อง ต่างภาควิชา

 smocdd59_aof นายอรรถพร  วงษ์ไพบูลย์ (ออฟ)
สาขาวิชา : LE
ผู้สมัครประธานฝ่ายสวัสดิการ

เหตุผลในการสมัคร
- อยากทำงานใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยได้ทำ
- ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ จากการทำงานในสโมสรนักศึกษาฯ

 smocdd59_nice นางสาวสัณห์ธิดา  วงศ์รัฐปัญญา (ไนซ์)
สาขาวิชา : MATE
ผู้สมัครประธานฝ่ายพัสดุ

เหตุผลในการสมัคร
- อยากร่วมพัฒนาคณะให้ดียิ่งขึ้น
- ต้องการได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ จากการทำงานในสโมสรนักศึกษาฯ
- อยากได้เพื่อนใหม่ๆ จากการทำงาน

 smocdd59_tonkla นายคมชาญ  ประกอบแสง (ต้นกล้า)
สาขาวิชา : ChE
ผู้สมัครประธานฝ่ายกีฬาและนันทนาการ

เหตุผลในการสมัคร
- ต้องการช่วยเหลืองานส่วนรวม ทั้งงานคณะ และมหาวิทยาลัย
- อยากใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
- อยากพบเพื่อนใหม่ๆ และพบปะบุคคลในสังคมใหม่ๆ

 smocdd59_palm นายอานันท์  รุมชิต (ปาล์ม)
สาขาวิชา : LE
ผู้สมัครประธานฝ่ายศิลป์

เหตุผลในการสมัคร
อยากทำ และ อยากมีส่วนร่วมกับงาน/กิจกรรมในคณะ

 smocdd59_pare นางสาววิลาสินี  ปิ่นคล้าย (ลูกแพร)
สาขาวิชา : ECE
ผู้สมัครเหรัญญิก

เหตุผลในการสมัคร
- อยากทำงานที่ไม่เคยทำมาก่อน เพื่อหาประสบการณ์ใหม่ๆ
- พบปะทำความรู้จักกับเพื่อน พี่ น้องในคณะที่ยังไม่เคยรู้จัก

 smocdd59_june นางสาวปิยะพร  เปี่ยมประชา (จูน)
สาขาวิชา : LE
ผู้สมัครเลขานุการ

เหตุผลในการสมัคร
- อยากทำสิ่งใหม่ๆ พบปะผู้คนใหม่ๆ จากการทำงานในสโมสรนักศึกษาฯ
- ต้องการเรียนรู้การทำงานที่เป็นระบบแบบผู้ใหญ่มากขึ้น
- ต้องการหาประสบการณ์ใหม่ๆ จากการทำงานในสโมสรนักศึกษาฯ