ผลการนับคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ปีการศึกษา 2558

smo_election_result_2015

สโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้จัดการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมฯ ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 พร้อมกับการเลือกตั้งของทางองค์การนักศึกษา และสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

โดยในการเลือกตั้งครั้งนี้ ในส่วนของคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์นั้น มีผู้สมัครเพียงพรรคเดียว ได้แก่ พรรควิศวฯก้าวหน้า นำโดย นายธราธร เพ็ชรอุไร นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2

ทั้งนี้ผลการนับคะแนนหลังจากปิดคูหาการเลือกตั้งเมื่อเวลา 17.00 น. ได้ผลคือ
ผู้มาใช้สิทธิทั้งหมด 324 เสียง
ยอมรับ 274 เสียง (ร้อยละ 84.57)
ไม่ยอมรับ 28 เสียง (ร้อยละ 8.64)
บัตรเสีย 22 ใบ (ร้อยละ 6.79)

จากผลการนับคะแนน พรรควิศวฯก้าวหน้า จะได้เป็นคณะกรรมการบริหารสโมฯ ในวาระของปีการศึกษา 2558