กฎเกณฑ์ใหม่การสอบประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์

กฎเกณฑ์การสอบในครั้งนี้ของคณะ มีเพิ่มเติมคือ ห้ามนำโทรศัพท์มือถือเข้าห้องสอบ ในทุกกรณีนะครับ (ใช้กฎเกณฑ์เดียวกับการสอบระดับชาติครับ)